Program

Nasz program wyborczy opiera się na fundamentalnych zagadnieniach, których realizacja zapewni stabilny, zrównoważony rozwój w całej Gminie Lubicz, bez podziału na lepszych i gorszych, mniej lub bardziej uprzywilejowanych. Program ten realizować będziemy przy Państwa udziale, bo jego założenia powstały dzięki Waszym opiniom, sugestiom i wskazówkom.

 

Stawiamy na OTWARTOŚĆ I WSPÓŁPRACĘ

To urząd jest dla ludzi, nie odwrotnie, bo OTWARTOŚĆ uważamy za podstawę do wszelkich dalszych działań. Jako wójt będę do Państwa dyspozycji bez tworzenia barier i utrudnień, nie mam zamiaru kryć się i unikać rozmów z mieszkańcami. Swoją rolę – a mówię to z perspektywy samorządowca z 20 -letnim stażem – postrzegam jako służbę dla naszej społeczności. Chcę Gminy, w której obowiązywać będą relacje partnerstwa. Zabiegać będę o szerokie wspieranie przez samorząd inicjatyw obywatelskich.


Stawiamy na ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W Gminie Lubicz zarejestrowanych jest ponad 1800 podmiotów gospodarczych.  Chcemy, by każdy przedsiębiorca prowadził swój biznes w przekonaniu, że może liczyć na wsparcie Wójta i Rady Gminy. Będzie ono polegać między innymi na stworzeniu punktu obsługi przedsiębiorców, w którym zarówno rolnicy, jak i przedsiębiorcy uzyskają informacje na temat możliwości rozwoju swojego biznesu.

Ponadto chcę, by środowisko lokalnych przedsiębiorców się skonsolidowało – jako wójt będę wspierała inicjatywy na rzecz promowania lokalnych produktów poprzez organizację targów, giełd, czy wydawania publikacji.

Zamierzam aktywnie zachęcać firmy spoza gminy do inwestowania na naszym terenie.


Stawiamy na BEZPIECZEŃSTWO

Najważniejszym moim priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i warunków dla zdrowego życia mieszkańców. W tym celu będę dążyła do budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych, oświetlenia ulic, budowy chodników i dróg rowerowych. Będę wspierała Ochotnicze Straże Pożarne, m.in. poprzez zakup kolejnych wozów bojowych i sprzętu.  

Jako wójt zamierzam skutecznie wyegzekwować od instytucji rządowych i wojewódzkich rozwiązanie problemu korków na drogach krajowych i wojewódzkich w Lubiczu Dolnym i Górnym oraz w Grębocinie i Złotorii.

Będąc wójtem w sposób zdecydowany będę starała się o tworzenie warunków do zdrowego życia – na przykład redukując poziom smogu w naszych miejscowościach poprzez szerokie gminne programy wspierania wymiany pieców, a także dofinansowywania instalacji ekologicznych źródeł ciepła.


Komitet Wyborczy Wyborców  Wspólnota Gminy Lubicz

Chcemy gminy przyjaznej mieszkańcowi. Otwartej na jego potrzeby i oczekiwania.
Będę wójtem, który z uwagą wsłuchuje się w głos społeczeństwa
.
Pod wieloma z postulatów, które już do nas dotarły, mogę podpisać się obiema rękami – jak choćby pod tym, by dać młodym ludziom szansę na rozwój Gminy.

Nasze wspólne cele to:

- wysoki poziom życia mieszkańców - budowa basenu w Lubiczu Górnym,  modernizacja i rozbudowa istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie wszystkich sołectw, tworzenie terenów rekreacyjnych, pełna kanalizacja gminy, budowa dróg i ulic,

- edukacja na poziomie poprzez doposażenie placówek szkolnych, budowę kolejnych sal gimnastycznych, realizację innowacji edukacyjnych,

- rozwój publicznej opieki przedszkolnej poprzez zwiększenie miejsc w przedszkolu publicznym

integracja mieszkańców - budowa kolejnych świetlic oraz modernizację i doposażenie już istniejących, a także wsparcie inicjatyw obywatelskich, organizacji społecznych, OSP, KGW, klubów seniora

- zdrowie i ekologia – walka ze smogiem, likwidacja korków, programy promocji zdrowia i sportu

 - skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych i krajowych na inwestycje, edukację i inne działania społeczne


Co konkretnie chcemy zrealizować do 2023 roku:
- budowa sal sportowych w Lubiczu Dolnym i Młyńcu Pierwszym oraz w miarę potrzeb w Gronowie, 
- budowa basenu przy szkole w Lubiczu Górnym,
- modernizacja i rozbudowa istniejących placów zabaw na terenie wszystkich 17 sołectw oraz budowa kolejnych placów zabaw, 
- zagospodarowanie terenów rekreacji w Lubiczu Dolnym /przy rzece Drwęcy / w Grębocinie i Złotorii,
- budowa świetlicy w Młyńcu Drugim oraz rozbudowa i przebudowa świetlicy i strażnicy OSP w Złotorii, 
- zakup samochodów pożarniczo-gaśniczych dla jednostek OSP, 
- budowa kanalizacji i uzbrajanie nowych terenów w wodociągi, 
- budowa drogi do terenów przemysłowych w Lubiczu Dolnym – Małgorzatowie, 
- kompleksowa modernizacja dróg gminnych, 
- budowa ścieżek rowerowych Lubicz Górny – Nowa Wieś – Złotoria, z Lubicza Dolnego przez Jedwabno do Rogówka, a także chodników przy drogach wojewódzkich m.in. w Brzeźnie, Lubiczu Dolnym (ul. Grębocka),
- aktualizacja Studium Zagospodarowania Przestrzennego naszej Gminy, 
- pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań edukacyjnych rekreacyjnych sportowych i inwestycyjnych, 
- realizacja wszystkich zaplanowanych zadań w ramach programu ZIT i wieloletniej prognozy finansowej.


Zaprezentowany program to synteza tego, co będziemy chcieli wcielić w życie po 21 października. Niewykluczone, że w czasie trwania kadencji pojawią się nowe, dodatkowe wyzwania, wymagające szybkich i zdecydowanych decyzji. Jednak z pełną odpowiedzialnością obiecać możemy, że nasza praca w samorządzie zawsze podporządkowana będzie potrzebom mieszkańców naszej Gminy.

Dlatego prosimy – głosując wybierzecie program, od którego zależy dalszy zrównoważony rozwój Gminy Lubicz. Wybierzcie słusznie, wybierzcie kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota  Gminy Lubicz..

 

KANDYDATKA

HANNA ANZEL | kandydatka na Wójta

Szanowni państwo! 
Nazywam się Hanna Anzel. Przedstawiam Państwu swoją kandydaturę na stanowisko Wójta Gminy Lubicz w nadchodzących wyborach samorządowych. Wierzę głęboko, że moja wiedza, wieloletnie doświadczenie i nowe pomysły na rozwój Gminy spotkają się z Państwa uznaniem.

Od urodzenia jestem mieszkanką Grębocina. Mieszkam tu wraz z mężem Donacjuszem. Tu wychowała się moja wspaniała córka Sylwia. Mamy dwójkę cudownych wnuków - Olusia i Stasia oraz wspaniałego zięcia Piotra 
Od wczesnego dzieciństwa lubiłam być z ludźmi, od wtedy już kochałam im pomagać oraz rozwiązywać problemy w swoim otoczeniu. Już w szkole podstawowej działałam w samorządzie szkolnym. 
Zdobyłam wyższe wykształcenie powiązane z pracą w samorządzie terytorialnym – jestem magistrem administracji, ze specjalizacją w zakresie zarządzania gminą. 
W 1998 roku po raz pierwszy zostałam radną Gminy Lubicz. W Radzie służyłam mieszkańcom przez 20 lat. W 2002 roku zostałam Przewodniczącą Rady Gminy. Funkcję tę – z małą przerwą - piastuję do dziś. 
Przez te wszystkie lata byłam inicjatorką wielu przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych, które zmieniły obraz tej Gminy na lepszy. Wiele z nich było efektem mojej umiejętności wsłuchiwania się w głosy mieszkańców. 
Inicjowałam oraz wspierałam wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, takich jak budowa nowego zespołu szkół w Grębocinie, hal sportowych w Lubiczu Górnym, Grębocinie i Złotorii, boisk wielofunkcyjnych, ponad dwudziestu placów zabaw, skanalizowania ponad połowy gminy. Byłam inicjatorką stworzenia gminnego programu dotacji na zakup solarów, pomp ciepła oraz wymiany pieców. Skutecznie zabiegałam o utworzenie przedszkola w Grębocinie. Wspierałam również inicjatywy w całej gminie, dzięki którym powstawały kolejne przedszkola niepubliczne. 
Wśród wielu inicjatyw społecznych, które były moimi pomysłami, chciałabym wymienić doroczne Święto Kobiet organizowane w Lubiczu Górnym, a także fundowaną corocznie Nagrodę Przewodniczącej Rady Gminy Lubicz za aktywność społeczną, wręczana młodym wolontariuszom. Do tradycji gminnej weszły zapoczątkowane przeze mnie wyjazdy rekreacyjne i rehabilitacyjne na baseny solankowe do Ciechocinka , w których bierze udział ponad 200 osób miesięcznie. Przez lata zabiegałam o godne wspieranie klubów seniora, Akcji Katolickiej oraz poważne wzmocnienie Ochotniczych Straży Pożarnych. Popierałam budowanie w naszej gminie klubów sportowych. 
Moim pomysłem były wyjazdowe posiedzenia komisji Rady Gminy w terenie – chciałam widzieć dany problem na miejscu, tam spotykać ludzi, których problem dotyczy. Ten otwarty i partnerski styl zarządzania chcę kontynuować jako przyszły Wójt. 
Udowodniłam, że gdy trzeba - potrafię dla rozwiązania problemów naszych miejscowości skutecznie zmobilizować mieszkańców, organizacje społeczne, radnych. Mam odwagę i umiem w takich sytuacjach szukać wsparcia u Starosty, Marszałka, posłów, senatorów. 
Od 20 lat w każdy pierwszy czwartek miesiąca pełnię dyżury radnej i tam spotykam się z licznie odwiedzającymi mnie mieszkańcami Gminy. Prócz tego byłam i jestem do dyspozycji mieszkańców także poza oficjalnymi dyżurami. Wszyscy mieszkańcy naszej Gminy, którym pomogłam i ich sprawy skutecznie załatwiłam mogą zaświadczyć o tym, że jestem konkretna i skuteczna.

Gminę Lubicz, jej mieszkańców, ich sukcesy i problemy znam jak mało kto. Przez lata pracy w samorządzie poznałam sposoby rozwiązywania tych problemów. Dzięki zdobytemu doświadczeniu doskonale wiem, jak pokierować rozwojem naszej Gminy dla dobra wszystkich miejscowości. Jestem serdeczna i otwarta, ale gdy trzeba walczyć o sprawy ważne dla naszych mieszkańców – jestem energiczna i stanowcza w dążeniu do celu. 
Dlatego postanowiłam kandydować na stanowisko Wójta Gminy Lubicz. 
Już niebawem na moim profilu Facebook oraz na stronie internetowej przedstawię Państwu mój szczegółowy program wyborczy. 
Szanowni państwo! 
Głosując na mnie w wyborach na Wójta Gminy Lubicz wybierzecie Państwo doświadczenie, skuteczność i otwartość na ludzi. Takiego Wójta potrzebuje dziś Gmina Lubicz.

Pozdrawiam serdecznie
Hanna Anzel